روش انتخاب کردن node های نامشخص

۱:

*

این کارارکتر به هر نودی از نوع element ( تگ ) اشاره دارد

۲:

@*

به هر node ای ازنوع صفت ، اشاره دارد

۳:

node()

به هر نودی ، از هر نوعی که باشد ، اشاره دارد

مثال :

۱:

/bookstore/*

تمام node های فرزند element ای که نام ان bookstore است را انتخاب می کند

( فراموش نکنید هر جا می گویم element منظورم خود تگ است )

۲:

//*

تمام element های درون سند وب ما را انتخاب می کند

۳:

//title[@*]

تمام element هایی با نام title که دارای هر صفتی ممکن است باشند را ، انتخاب می کند