رنگ خاکستری یکی از رنگ های خنثی است و عموما در طیف رنگ ها در قسمت رنگ های سرد قرار می گیرد. گاهی این رنگ القا کننده ی حس بد خلقی، اخم و یا دلتنگی و افسردگی است. در بعضی از  طراحی ها می توان از رنگ خاکستری روشن به جای رنگ سفید و از رنگ خاکستری تیره به جای رنگ سیاه استفاده کرد.
رنگ خاکستری عموما رنگ محافظه کاری و تشریفاتی و رسمی است، اما می تواند مدرن هم باشد. گاهی این رنگ به عنوان رنگ عزا و سوگواری بکار برده می شود. این رنگ معمولا در طراحی های صنفی و شرکتی که رسمیت در آن ها اهمیت دارد بکار برده می شود. رنگ های خاکستری خالص و یک دست سایه هایی از رنگ سیاه هستند. در بعضی از آن ها نیز مخلوطی از رنگ های آبی یا قهوه ای دیده می شود. در طراحی ها پس زمینه های خاکستری متداول هستند.

خاکستری روشن یک حس آرامش بخش به طرح میدهد.

رنگ خاکستری روی این سایت یک حس جدید و غیر طبیعی و مصنوعی در بیننده ایجاد می کند. کاربرد  سایه از رنگ خاکستری باعث ایجاد حس شلختگی و غیر واقعی در بیننده می شود و به طرز ماهرانه ای به سایت منظره و نمای کاملا حرفه ای می بخشد.