رکورد :
به مجموعه ای از فیلدهای مربوط به یک نوع موجودیت در یک محیط عملیاتی رکورد گویند .
مثلا به مجموعه فیلدهای : نام – نام خانوادگی – مدرک – ادرس رکورد گوییم . واحد پردازش فایل است از دید پردازشگر فایل .