مشکل share فلدر که به صورت یکطرفه انجام میشه

nj

mn

تیک مربوط به تصویر آخری رو بردارید
حتماً درست خواهد شد