رشته ها

در پایتون ویرایش ۳ به بعد می توان رشته ای را به صورت زیر چاپ کرد:

uyu

در صورتی که در پایتون ویرایش ۳ به قبل استفاده از پارانتز ها اجباری نبوده است.