.رشته خام:در بعضی موارد ما رشته هایی داریم که نمی خواهیم هیچ پردازشی خاصی مثل توالی های گریز روی آن انجام شود برای همین باید رشته را

به صورت خام به پایتون معرفی کنیم برای این کار از حرف r یا R به این صورت استفاده میکنیم:

کد:

nnas