برای رسم دایره یا یک منحنی در <canvas>، از متد زیر استفاده می کنیم:

arc(x,y,r,start,stop)

lp

پارامترهای متد ()arc:

x, y: رنگ سبزه در شکل بالا
r: شعاع دایره
start: رنگ قرمز در شکل بالا
strop: رنگ بنفش در شکل بالا

عملاً برای رسم دایره، یکی از متدهای “مرکب زدن” مانند ()stroke یا ()fill نیز باید استفاده شود.

gd

خروجی:

nb