رسم خط در <canvas>

برای رسم خطوط مستقیم در <canvas>، نیاز به دو متد زیر است:

moveTo(x,y) –

نقطه شروع خط را تعریف می کند.

lineTo(x,y) –

نقطه پایان خط را تعریف می کند.

عملاً برای رسم خط، یکی از متدهای “مرکب زدن” مانند ()stroke نیز باید استفاده شود.

jav

id

خروجی:

uu