ردیف‌های تودرتو در شبکه متحرکbootstrap

ردیف‌های تودرتو در شبکه متحرک مقداری با ثابت فرق می‌کند: هر سطح تودرتوی ستون‌ها تا ۱۲ ستون را در خود جای می‌دهند. این به خاطر این‌است که شبکه‌بندی متحرک از درصد به‌جای پیکسل برای عرض استفاده می‌کند.

bb

fui