آدرس IP :
یک آدرس۳۲ بیتی که به صورت ۴ آکتت دهدهی که بین آنها نقطه قرار می گیرد نوشته می شود و برای شناسایی یک میزبان خاص در یک شبکه IP به کار می رود.

ماسک زیر شبکه:

یک مقدار۳۲ بیتی که به صورت ۴ آکتت دهدهی که بین آنها نقطه قرار می گیرد نوشته می شود و برای متمایز کردن بیت های آدرس شبکه از بیت های آدرس میزبان در یک آدرس IP به کار می رود.

مسیریاب :آدرس های IP دروازه پیش فرض، که سرویس گیرنده از آنها برای دستیابی به شبکه های راه دور استفاده می کند.

سرویس دهنده های DNS :

آدرس هایIP سرویس دهنده های DNS که توسط سرویس گیرنده ها برای تبدیل اسامی میزبان اینترنت به آدرس های IP به کار می روند.

نام دامنه : اسم دامنه سرویس گیرنده می باشد.

آدرس های WINS/NBNS :

آدرس های IP سرویس دهنده های WINS که توسط سرویس گیرنده ها برای سرویس های ثبت و تبدیل اسامی نت بایوس مورد استفاده قرار می گیرند.