برخی کارهایی که می توان برای کاهش خطر مواجه شدن با یک حمله DoS ( رد درخواست) انجام داد عبارتند از:
•    عدم اجرای خدمات قابل مشاهده به صورت جهانی در نزدیکی ظرفیت  اجرایی
•    استفاده از فیلترینگ بسته برای جلوگیری از بسته های جعل شده در ورودی به فضای آدرس شبکه شما .
مشخصاً بسته های جعلی شامل آنهایی هستند که ادعا می کنند از طرف میطبان شما آمده اند ،بر اساس RFC1918 برای شبکه های خصوصی و شبکه loopback آدرس دهی شده اند.
•    موارد مربوط به امنیت سیستمهای عامل میزبان خود را به روز کنید.