دیسیپلین چیست وانواع آن

دیسیپلین مجموعه‌ای از کارهای به هم مرتبطی است که برای انجام جنبه خاصی از یک پروژه انجام می‌شوند. متدولوژی RUP دارای ۶ دسیسپلین اصلی (مربوط به تولید محصول) و ۳ دیسیپلین کمکی (مربوط به تیم و محیط تولید) است که در ادامه به ترتیب معرفی خواهند شد.

۱- Business Modeling (مدل‌سازی کسب و کار)
۲- Requirements (نیازمندی‌ها)
۳- Analysis & Design (تحلیل و طراحی)
۴- Implementation (پیاده‌سازی)
۵- Test (آزمون)
۶- Deployment (استقرار)

۷- Environment (محیط)
۸- Project Management (مدیریت پروژه)
۹- Configuration & Change Management (مدیریت پیکربندی و تغییرات)