دکمه forward  برای وارد شدن به صفحه ای که آز آن خارج شدیم