– شرح دکمه های نوار ابزار استاندارد برنامه (قابل دستیابی از منوی Commands):
Delete : خب این دکمه هم فایل یا فایلهایی را که انتخاب کرده اید را از لیست فایلهای فشرده موجود در فایل فشرده ما حذف می کند