– شرح دکمه های نوار ابزار استاندارد برنامه (قابل دستیابی از منوی Commands):
Wizard  : این گزینه هم یک جادوگر (یا اینکه به زبان خودمانی انجام کارها را واستون آسان می کند).