دکمه refersh  برای بازیابی صفحه اینترنتی:
این به این معنی است که شما پس از ورود به سایت برای یک ساعت روی سایت بمانید و ممکن است که اطلاعات سایت در این یک ساعت تغییر کرده باشد برای بدست آوردن اخرین اطلاعات بدون اینکه از سایت خارج شوید روی دکمه refresh  کلیک می کنید.