– شرح دکمه های نوار ابزار استاندارد برنامه (قابل دستیابی از منوی Commands):
Find : به دنبال فایل خاص  در فایل فشرده یا یک رشته در کل فایلهای موجود در فایل فشرده می گردد.