– شرح دکمه های نوار ابزار استاندارد برنامه (قابل دستیابی از منوی Commands):
Comment : این گزینه به طور کامل در بخش اول توضیح داده شده است (برای افزودن یک سری توضیحات کاربر به فایل)