دکمه ای جهت انتقال به بالای صفحه با افکتی زیبا (jQuery)

<head>
<script type=”text/javascript” src=”Scripts/jquery.min.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”Scripts/scrolltopcontrol.js”></script>
</head>

<body>
<a href=”#top”>بالای صفحه</a>
</body>