در global mode دو mode دیگر موجود میاشد که هر کدام وظایف خاص خود را دارند:

۱٫interface mode
۲٫line mode

Interface پورتی است که ip address را تعیین میکنیم
line پورتی است که password را تعیین میکنیم