دو div هم ارتفاع :
۱$(‘.div’).css(‘min-height’, $(‘.main-div’).height());

گاهی اوغات شما می خواهید دو div بدون در نظر گرفتن محتوای داخل آن ها از نظر ارتفاع یک اندازه باشند .
این روش برای طراحی های flat بیشتر قابل استفاده خواهد بود ، چون اندازه div ها در صفحه با هم برابر خواهند بود