localStorage و sessionStorage

HTML5 دو شیء جدید برای ذخیره سازی داده ها بر روی کلاینت معرفی کرده است:

localStorage: ذخیره داده ها بدون زمان انقضاء
sessionStorage: داده های یک جلسه (session) را ذخیره می کند.

قبل از استفاده از اشیاء بالا، باید بررسی کنید که مرورگر، localStorage و sessionStorage را پشتیبانی می کند یا نه.

 

fan