در کارتهای شبکه دو آدرس موجود می باشد

۱٫physical address (MAC) 48 bit
۲٫logical address (IP) 32 bit

MAC=Media Access Controller
IP=Internet Protocol

برای دیدن دو آدرس میتوان از دستور زیر استفاده کرد

run –>cmd –> ipconfig /all

همچنین باتایپ دستور زیر میتوان آدرس فیزیکی (کارت شبکه) را مشاهده کرد
run –>cmd –> getmac