دونوع patch cable  داریم:

Straight:

سوکت سر و ته سیم  از یک استاندارد استفاده شده است

Cross (cross -over):

در یک طرف استاندارد نوع A  و در طرف دیگر استاندارد نوع B  استفاده شده است .