PDC Emulator
یک دومین کنترلی است که خود را به عنوان (Primary Domain Controller (PDC به ایستگاه های کاری , عضو سرورها و دومین کنترل هایی که از نسخه های اولیه ویندوز استفاده میکنند انتشار می دهد.
تغییرات پسورد در درون یک دومین را تکرار میکند
همزمان کردن زمان در درون دومین اطمینان حاصل میکند (و در بین دومین های در جنگل )
یک دومین کنترل در هر دومین این رول میدهد .