وقتی اجرای برنامه به زبان C آغاز می‌شود، پنج فایل به طور خودکار باز می‌شوند. اشاره‌گرهای آنها را در جدول مشاهده می‌کنید.

nnb

مثال  مجموعه دستورهای زیر را در نظر بگیرید.
putc (ch , stdout) ;
printf (stdout , “%d , %d” , a , b) ;
fscanf (stdin , “%d , %d” , &x , &y) ;
دستور اول موجب می‌شود تا کاراکتر ch در صفحه نمایش نوشته شود. دستور دوم موجب می‌شود تا متغیرهای a و b در صفحه نمایش نوشته شوند. دستور سوم موجب می‌شود تا متغیرهای x و y از صفحه کلید خوانده شوند.
دستگاههای استاندارد ورودی ـ خروجی همان طور که به طور خودکار باز می‌شوند، به طور خودکار نیز بسته خواهند شد و لازم نیست برنامه‌نویس آنها را ببندد.