دستکاری پیوند:

در این تکنیک برای گمراه کردن کاربر از اسامی معتبری در آدرس استفاده می‌شود ، مانند استفاده از زیر دامنه آشنای gmail در www.gmail.phisher.com، که در واقع کاربر را به سایت phisher هدایت می‌کند و یا استفاده از حرف @، مثلاً در www.google.com@members.tripod.com که در واقع کاربر را به سایت members.tripod.com و نه گوگل هدایت می‌کند .دستکاری پیوند:

در این تکنیک برای گمراه کردن کاربر از اسامی معتبری در آدرس استفاده می‌شود ، مانند استفاده از زیر دامنه آشنای gmail در www.gmail.phisher.com، که در واقع کاربر را به سایت phisher هدایت می‌کند و یا استفاده از حرف @، مثلاً در www.google.com@members.tripod.com که در واقع کاربر را به سایت members.tripod.com و نه گوگل هدایت می‌کند .