این دستور ابزاری است که معمولا برای رفع مشکل در DNS بکار برده می شود. با nslookup می توانید بصورت دستی از DNS یک یا چند query بگیرید ، اطلاعات مربوط به نحوه تنظیم DNS در سیستمتان را بررسی کنید و یا حتی مشخص کنید چه رکوردDNS باید resolved شود.وقتی که nslookup اجرا شود به شما نشان خواهد داد که نام host و آدرس IP سرور DNS شما به چه صورتی است. پس از اجرا این دستور خط فرمانی به شما نمایش داده خواهد شد که می توانید  query های دیگری بگیرید. به این حالت Interactive mode  گفته می شود.

در زیر برخی از دستوراتی را که در میتوانید در این قسمت استفاده نمائید را میتوانید مشاهده نمائید :

search:   Uses domain search list
vc:        Always uses a virtual circuit
domain=NAME: Sets default domain name to NAME
srchlist=N1[/N2/…/N6]: Sets domain to N1 and search list to N1, N2, and so on
root=NAME: Sets root server to NAME
retry=X:      Sets number of retries to X
timeout=X  :  Sets initial timeout interval to X seconds
type=X  :    Sets query type (for example, A, ANY, CNAME, MX, NS, PTR, SOA, or SRV)
querytype=X  :   Same as type
class=X:   Sets query class (for example, IN [Internet], ANY)
msxfr:  Uses MS fast zone transfer
ixfrver=X  : Current version to use in IXFR transfer request
server NAME:  Sets default server to NAME, using current default server
exit:    Exits the program

بجای  interactive mode شما همچنین می توانید از دستور nslookup بطور مستقیم استفاده کنید. به مثال زیر توجه نمائید .

C:\>nslookup yahoo.com
Server:  UnKnown
Address:  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۶۸٫۱۰

Non-authoritative answer:
Name:    yahoo.com
Addresses:  ۹۸٫۱۳۷٫۱۴۹٫۵۶
۹۸٫۱۳۹٫۱۸۰٫۱۴۹
۲۰۹٫۱۹۱٫۱۲۲٫۷۰
۷۲٫۳۰٫۲٫۴۳

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید توسط این دستور سایت Yahoo.com را Resolve نموده و IP های سایت فوق را مشاهده می کنیم .