mv

برای انتقال یک فایل به یک مسیر دیگر می توانید از دستور زیر استفاده کنید مانند:

mv /root/test.php /root/test/test.php