این دو دستور مسیر معمولی و ثابت کنترل را تغییر یا قطع می‌کنند. دستور break برای خارج شدن از دستور switch و یا پایان دادن حلقه‌‌ها استفاده می‌شود. در واقع کنترل را به پایان ساختاری که break در داخل آن به کار برده شده است انتقال می‌دهد. در صورتی که دستور مزبور در یکی از حلقه‌های for وwhile و do-while به کار رود، کنترل به محض رسیدن به break بلافاصله از حلقه خارج می‌شود. بنابراین، این روش برای پایان دادن به حلقه‌‌ها در صورت بروز خطا یا شرایط خاص مناسب است.
 مثال  به قطعه برنامه زیر توجه کنید.
while(1)
{ ch = getchar() ;
if (ch = = ‘@’)
break ;           /* exit loop */
printf (“%c “, toupper(ch)) ;
}
در صورتی که کاراکتر @ از ورودی خوانده شود، دستور break موجب خروج از حلقه بی‌‌نهایت while می‌گردد. در غیر این صورت حلقه ادامه خواهد یافت.

همان طور که ملاحظه می‌‌کنید شکل کلی دستور break به صورت زیر است.
break ;
نحوه عملکرد این دستور در شکل  آمده است

qqq

لازم به ذکر است که در حلقه‌های تو در تو، دستور break برای انتقال کنترل به خارج از حلقه داخلی به کار می‌رود.