دستور sort
<xsl:sort>

خروجی برنامه xsl را مرتب می کند

این دستور یک ویژگی به نام select دارد که مشخص می کند شما می خواهید خروجیها بر اساس محتوای کدام تگ مرتب شوند

کجا این دستور را بنویسیم ؟

این دستور را دورن حلقه for-each بنویسید

مثال

در برنامه زیر خروجی ها بر اساس مقدار تگ های artist مرتب می شوند

element