دستور  pwd در لینوکس

این دستور برای مشاهده مسیر فولدری که در آن قرار دارید به کار می رود.