دستور print :

دستور print برای ما در خروجی عبارت داخل ” ” را عیناً چاپ میکند.از این دستور فقط

برای نشان دادن انواع متغییر ها در خروجی استفاده میشود.

ما از این دستور به شکل*های مختلفی میتونیم خروجی های دلخواهمون رو نشون بدیم