دستور pass :

با اجرای این دستور هیچ اتفاقی نمی افتد.و کامپایلر از این دستور رد میشود.این دستور تهی است.

حالا شاید بپرسید که چرا این دستور در پایتون وجود دارد؟

این دستور مثلاً برای تعریف یک تابع خالی تا بعداً کدهای آن نوشته شود. یا زمانی که بخواهیم هنگام بروز یک خطای خاص آن مشکل نادیده گرفته شده

و برنامه به روند عادی خود ادامه دهد استفاده میشود.