دستور netstat
این دستور وضعیت پروتکل ها و پورت های ارتباطی TCP/IP را نمایش می دهد. در صورتی که این دستور بدون هیچ سوئیچی استفاده شود ، این دستور کلیه پورت ها و ارتباطات خروجی فعال را نمایش می دهد. چندین نوع سوئیچ با این دستور می توانید بکار ببرید که نوع خروجی را مشخص می کنند. در زیر برخی از این سوئیچ ها آمده است.

a- ارتباطات جاری و پورت هایی که در حال listen هستند را نمایش می دهد.
e- وضعیت اترنت را نمایش می دهد
n- لیستی عددی از آدرس ها و پورت ها را نشان می دهد
p- وضعیت ارتباط را تنها د رخصوص پروتکلی خاص نمایش می دهد
r-جدول روتینگ را نمایش می دهد
s-وضعیت pre-protocolها را لیست می کند
Interval مشخص کننده مدت زمانی است که باید صبر شود تا وضعیت جدید نمایش داده شود.

دستور netstat برای نمایش وضعیت پورت ها در هردو TCP و UDPبکار می رود و ارتباطات به خارج و به درون را نمایش می دهد. وقتی که از این دستور بدن سوئیچ استفاده می کنید، چهار گونه اطلاعات به شما نمایش داده می شود:

۱- لیست پروتکل های استفاده شده و TCPو UDP
۲- آدرسهای کامپیوتر لوکال و پورت های استفاده شده
۳- آدرس های خارجی و پروتکل های استفاده شده در آنها
۴- وضعیت ارتباط و اینکه آیا پورتی استفاده شده یا خیر