دستور ipconfig:
با استفاده از این دستور که در Command Prompt اجرا میشود میتوان تنظیمات IP را مشاهده کنیم.برای گرفتن IP از DHCP باید دستور IPCONFIG/RENEW را درCMD وارد کنیم و برای ازاد کردن IP دستور IPCONFIG/RELEASE را در همان CMD وارد میکنیم.