دستور for برای Dictionary

اگر در مقابل in در دستور for داده ی چند قسمتی Dictionary قرار گیرد for در هر بار چرخش اندیس های تعریف شده در Dictionary را در متغیر قبل از in قرار داده و وارد حلقه می شود. توجه داشته باشید که مسآله ترتیب داده ها در Dictionary مطرح نیست چرا که اندیس هر داده از سوی ما تعیین می شود. نکته مهم اینجاست که اگر داده ی چند قسمتی قرار گرفته در دستور Dictionary , for باشد نباید تعداد داده های درون آن در حلقه for تغییر کند در غیر این صورت پیغام خطا ظاهر می شود