دستور else :
else در حلقه وقتی اجرا میشود که حلقه به طور عادی خاتمه پیدا کنه.اگر حلقه با دستور break

تمام شود بلوک else اجرا نخواهد شد.