دستور else- If :

همون طور که از معنی دستور مشخص هست برای تصمیم گیری در برنامه بکار میرود و پس از بررسی شرط یکسری دستور که در بلوک خود دارد را اجرا

میکند.(if block) خب همیشه ممکن نیست که شرط برقرار باشد و

دستورات بلوک if را اجرا کند.ممکن است ما در صورتی که شرط برقرار نباشد یک سری عملیات دیگر از پایتون بخواهیم که در این مواقع از دستور else

استفاده میکنیم.

شکل کلی دستورات if :
کد:

map

شکل کلی دستور if و else :
کد:

 

tya

نکته خیلی مهم: دوستان در اکثر زبان های برنامه نویسی برای مشخص کردن بلوک دستورات در شرط هایاحلقه ها

از علایمی مثل {} یا از کلمات begin ,end ,… استفاده میکنندولی پایتون اینطور نیست و این امر را با استفاده از تورفتگی در بلوک ها یا به اصطلاح فاصله

گذاری در اول دستورات استفاده میکند که به طور واضح مشخص کننده بلوک ها میباشد.در مثال های زیر کاملا باشکل این دستورات آشنا میشید:

مثال:

کد:

shi