cp

برای کپی کردن یک فایل در مسیر دیگر می توانید از دستور زیر استفاده کنید مانند:

cp /root/test.php /root/test/test.php