ستور continue :

کامپایلر با رسیدن به این دستور به اول حلقه رفته و درستی شرط را بررسی میکند و اگر درست بود حلقه اجرا میشود درغیر این صورت کامپایلر از حلقه

خارج میشود.