دستور cd در لینوکس

از این دستور برای تغییر مسیر فولدر جاری استفاده می شود