دستور break :

از این دستور همون طور که از اسمش پیداست برای شکستن استفاده میشه.برای شکستن یک شرط یا یک حلقه حتی با وجود برقرار بودن شرط.