از دستورات زیر برای خروج از حساب کاربری استفاده میشود:

#logout
#exit