ساختارهای کنترلی نظیر عبارات شرطی و حلقه های تکرار توسط دستورات پرش ساخته می شود. ۸۰۸۶ چند نوع دستورالعمل پرش را در اختیار می گذارد.

دستور پرش بدون شرط
دستورات پرش شرطی
ساختار شرط

دستورات برنامه پشت سر هم اجرا می شوند یعنی پردازنده دستورات را به ترتیبی که در برنامه ظاهر شده اند اجرا می کند. ساختارهای کنترلی نظیر عبارات شرطی، حلقه ها و فراخوانی زیربرنامه روال اجرای برنامه را تغییر می دهد. زبان های سطح بالا ساختارهای کنترلی سطح بالا مانند دستورات if و while را دراختیار می گذارند که اجرای برنامه را کنترل می کنند. زبان اسمبلی چنین ساختارهای پیچیده ای را ندارد در عوض از دستورات پرش برای پیاده سازی این ساختارهای کنترلی استفاده می شود(که البته استفاده نامناسب آن باعث کد اسپاگتی می شود).

دستورات پرش اجرای برنامه را به نقطه دلخواهی منتقل می کنند. دو نوع دستورالعمل پرش وجود دارد:

• دستورات پرش بدون شرط
• دستورات پرش شرطی