دستورالعمل rol بیت های فلگ را به صورت زیر تغییر می دهد:

• فلگ carry حاوی آخرین با ارزش ترین بیت عملوند می شود.
• اگر تعداد چرخش یکبار باشد و علامت عدد بعد از چرخش تغییر کند فلگ overflow یک می شود. برای چرخش بیشتر از یکبار نامعین است.
• روی فلگ های Sign ، Zero ، Parity و Auxiliary carry تاثیر ندارد. اگر نیازدارید مقدار این فلگ ها را بعد از عمل چرخش بدانید نتیجه را با صفر مقایسه کنید تا این فلگ ها تنظیم شوند.

مثال.

mov AX, C123h
mov CL,3
rol AX, CL    ;AX = 091Eh, CF = 0