دستورالعمل rol به شکل های زیر می تواند استفاده شود:

rol register, 1
rol memory, 1
rol register, CL
rol memory, CL