RCR

دستورالعمل (rotate through carry right) rcr بیت های داده را از طریق فلگ carry به سمت راست می چرخاند. شکل کلی آن به صورت زیر است:

rcr dest, count

دستورالعمل rcr محتوای فلگ Carry را از سمت چپ وارد عملوند مقصد می کند، سپس بیت های عملوند را به سمت راست شیفت می دهد و آخرین بیت سمت راست را وارد فلگ Carry می شود.
Rotate Through Carry Right

qaq

دستورالعمل rcr مشابه ror استفاده می شود و روی فلگ ها تاثیر می گذارد.