دستورات چرخش رشته های بیتی را به صورت دایره ای حرکت می دهد این دستورات مشابه شیفت عمل می کنند با این تفاوت که بیتی که از یک طرف از داده خارج می شود به طور دوار از جهت دیگر وارد آن می شود. پردازنده ۸۰۸۶ چهار دستورالعمل چرخش (rol ، ror ، rcl و rcr) دارد.

ROL
ROR
RCL
RCR