برای دستورات فایل xslt اگر مرورگر کاربر ie نباشد
ابتدا باید متغیری از نوع کلاس XSLTProcessor تعریف کنیم
فرض کنید نام متغیر xsltProcessor باشد . دستور زیر انرا تعریف می کند

xme

سپس مشخص می کنیم که متغیر xsltProcessor به فایل xslt که متغیر xsl به ان اشاره دارد رجوع کند .

ad

سپس با دستور زیر مشخص می کنیم دستورات درون فایل xslt بر پایه انچه در فایل xml نوشته شده است اجرا شود

zd

node های بدست امده درون متغیر resultDocument قرار خواهند گرفت
در نهایت دستوری می نویسیم که node های بدست امده از فایل xml را درون تگ دایو که نام ان example بود نمایش دهد

kh